“Thuis op Noord-Beveland”

Inleiding

Na de verkiezingswinst van 2018 is Noord-Bevelands Belang in het college van Noord-Beveland gekomen. Samen met de SGP en het CDA zijn we verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van het beleid dat constant door de raad gecontroleerd wordt.

Er is in de afgelopen vier jaar veel bereikt maar ook zijn de piketpaaltjes uitgezet voor de komende jaren.

Projecten in uitvoering zijn de burgerparticipatie (oa Kortgene, Kats en Geersdijk), aanleg fietspaden bij Schotsman en Ruiterplaatweg, verbetering landbouwroute Zandkreek, aanpak N256. Daarnaast staan veel nota’s op papier ter goedkeuring aan de raad: de toekomstvisie, omgevingsvisie, onderwijs- en jeugdvisie, cultuurnota, participatienota, het klimaatbeleid en meer.

Samen met college en raad is er ook veel gerealiseerd. De verduurzaming en klimaataanpak van gemeentelijke gebouwen, het ecologisch groenbeheer dus het maaibeleid van bermen en dijken, bloemrijk Noord-Beveland met 30 km bloeiende akkerranden, Tiny forest Kortgene, schoolzones en meer. Noord-Beveland is een bruisend, levendig financieel gezond eiland.

Noord-Bevelands Belang gaat graag verder op de volgens ons goed ingeslagen weg.

Noord-Bevelands Belang (NBB) is en blijft een onafhankelijke lokale partij van en voor alle Noord Bevelanders, om samen het Noord-Bevelands belang in de meest brede zin van het woord optimaal te behartigen.

Wat willen we als partij?

“Actief meebesturen in een gemeente waarin leefbaarheid hoog in het vaandel staat, de burger centraal staat en gericht naar de toekomst gekeken wordt”

Noord-Bevelands Belang wil dat Noord-Beveland een gemeente blijft waar rekening wordt gehouden met elkaar, waar we omzien naar elkaar en waar eenieder zich thuis kan voelen.

Noord-Bevelands Belang wil horen wat er leeft bij de inwoners, ondernemers, verenigingen en instanties van ons eindeloos eiland en gaat hiermee ook aan de slag door alle input mee te nemen in onze besluitvorming.

Met de vier pijlers ‘bestuurlijke vernieuwing’, ‘gezond financieel beleid’ , ‘leefbare samenleving’ en ‘toekomstbestendigheid’ is onze partij een partij die staat en gaat voor zijn burgers, weet wat er leeft in de gemeente en zeker van deze tijd is. Het innemen van inhoudelijke standpunten over tal van onderwerpen is noodzakelijk en onze kracht ligt in het verbinden van onze visie met deze inhoudelijke standpunten.Daarbij is van belang elke keer de vraag te stellen:

Wie zijn we, wat zijn onze waarden en ambities, hoe willen we met de omgeving omgaan?

1         Bestuurlijke vernieuwing

“Gemeentepolitiek van en vóór de burgers”

Het college bestuurt de gemeente maar de raad, als volksvertegenwoordiging, moet echt de functie hebben als controleur van het bestuur.

Door open te zijn en de burger te betrekken in beleids- en besluitvorming van de gemeente(raad) wordt het bestuurlijke proces transparanter.

Noord-Bevelands Belang wil daarom de burgers betrekken, informeren en om raad vragen over het te voeren beleid. NBB neemt haar burgers serieus en benadert ze positief en met vertrouwen. Dit vraagt ook om een andere rol van de gemeentelijke organisatie.

De dorpsraden in onze kernen zijn een belangrijk onderdeel in het geheel. Ze zijn er voor advies, een luisterend oor en zijn de spreekbuis voor de inwoners van hun dorp. Het meepraten over de directe leefomgeving en de voorzieningen in een dorp zijn belangrijk voor de samenhang in een dorp. De participatienota zal leidend zijn voor de positie die de dorpsraden gaan innemen in raadsvoorstellen.

NBB wil de gemeente met haar bestuur en haar ambtelijke dienstverlening dichter bij de burgers brengen. De Fixi app van de gemeente waar mensen terecht kunnen voor klachten, vragen, en gebreken in de openbare ruimte is hier al een perfect voorbeeld van. Ook willen we verder met het organiseren van thema avonden waarin actuele onderwerpen in de openbaarheid behandeld worden.

NBB staat voor het behoud van het zorgloket binnen de gemeente. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing als u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf kunt doen. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp.

Maar het liefst nog zou NBB als aanvulling ook buurtcoaches zien. In elke kern iemand die daar als coach aanspreekbaar is en op tijd kan signaleren en handelen wanneer er ergens ontsporing dreigt te ontstaan.

In het kort:

 • Raad controleert het bestuur
 • Helderheid en openheid
 • NBB luistert, interpreteert en besluit na overleg
 • Betrokkenheid burger
 • Gemeente naast de burger
 • Vroegtijdige, duidelijke communicatie over plannen in de omgeving
 • Buurtcoaches

 

2         Gezond financieel beleid

Een gezond financieel beleid is een noodzaak voor een gemeente en haar inwoners. Daarom moet de begroting ook duidelijk inzicht geven in uitgaven en inkomsten. Zo lang er voldoende reserves zijn en er investeringen gedaan kunnen worden wil NBB geen lastenverhoging voor onze burger.

Dit geldt wat ons betreft niet voor de toeristenbelasting die op dit moment beduidend lager ligt dan in de omliggende gemeenten. NBB vind het gerechtvaardigd om deze te verhogen gezien de opgaven waar we voor staan met ons toeristisch produkt.

Er moeten voldoende reserves aangehouden worden voor de toekomst want alleen dan kunnen mogelijke tegenvallers opgevangen worden. Echter niet ten koste van alles. Er moet voldoende ruimte zijn om kansen, die zich voordoen, ook financieel te borgen.

Er moet geïnvesteerd kunnen worden op het eiland. De infrastructuur, de sportvelden en het zwembad moeten up-to-date blijven.

Maar ook de projecten als zijnde de open tafels, de inzet van een jongerenwerker, pleintjes activiteiten kosten geld en moeten blijven bestaan om de leefbaarheid te waarborgen.

NBB is voorstander van de gezamenlijke regelingen (GR) tussen gemeenten en overheden. Deze kosten veel geld en drukken flink op de begroting, maar de kosten blijven wel binnen de perken en de gemeente houdt ten alle tijden de regie in eigen hand. NBB blijft zich hard maken voor colour lokaal regelingen binnen de gezamelijke regelingen.

Wat betreft de onzekerheden in het Sociaal Domein staat er qua financieel beleid één gegeven als een paal boven water voor NBB: geen bezuinigen op het gebied van welzijn! Wij zijn van mening dat mocht het budget om wat voor reden op zijn, dit geen reden mag zijn om zorg te ontzeggen.

 In het kort:

 • Stijging van lokale heffingen tot het uiterste beperken
 • Afwegen van investeringen maar wel blijven investeren
 • Goede voorzieningen blijven behouden op het gebied van sport en cultuur
 • Leefbaarheid mag geld kosten
 • Geen bezuinigingen op het gebied van welzijn.
 • Hulpbehoevenden mogen en moeten rekenen op steun vanuit de Gemeente

 

3         Leefbare samenleving

“Een leefbare samenleving maak je samen”

NBB wil daarom burgers betrekken bij beleidsontwikkeling, mee laten doen in de participatie samenleving. Kennis zit immers niet alleen bij de gemeenteambtenaar of het gemeente-bestuur maar zeer zeker ook bij onze burger.

Noord-Beveland moet een gemeente zijn waarin het fijn en veilig is om te wonen, te leven, te werken en te recreëren en daarvoor zijn voldoende recreatieve, educatieve en culturele mogelijkheden maar ook een goed ondernemersklimaat nodig.

Noord-Beveland is een gemeente met dorpskernen met elk een eigen identiteit en uitstraling, waarbij het eigentijdse dorpskarakter gehandhaafd dient te blijven en het huidige voorzieningenniveau minimaal in stand blijft.

Dit geldt vooral voor het aanbod van scholen in het basisonderwijs en kinderopvang, dorpshuizen/soos, de voorzieningen voor de sportverenigingen en goed openbaar vervoer. Immers, hierin ligt de sociale samenhang binnen onze dorpen verankerd. NBB wil deze voorzieningen behouden en, waar mogelijk, verbeteren.

Wat wil NBB onder andere betekenen voor:

Kinderen/jeugd >>>

De nu aanwezige scholen en kinderopvang behouden en de onderwijsvisie/jeugdvisie  actualiseren, goede bereikbaarheid (veilige fietspaden, openbaar vervoer), stabiel netwerk, sportverenigingen/soos evenals het Wissebad blijven faciliteren, gratis zwemles, activiteiten voor jeugd gratis en structureel opzetten, meer inspelen op ontmoeten jeugd van andere dorpen, jongerenwerker breder inzetten, programma’s opstarten om verveling (hang)jeugd tegen te gaan, jongerenraad beter zichtbaar, tienerbudget beschikbaar stellen, natuur beleving stimuleren, ……

Jong volwassenen >>>

Goede bereikbaarheid (veilige fietspaden en openbaar vervoer), stabiel netwerk, sportverenigingen/soos blijven faciliteren, nieuwe mogelijkheden voor sporten onderzoeken, thema avond(en) organiseren voor de burger van de toekomst, betrekken bij beleid, woningmarkt bewegen voor starters, voorzieningen niveau op peil houden, werkgelegenheid bevorderen, inspringen bij campus Zeeland met aquacultuur en de Rusthoeve voor werk-leer ervaringen, ….

Gezinnen >>>

Zorgloket behouden, GGD huisvesten , de nu aanwezige scholen en kinderopvang behouden en de onderwijsvisie/jeugdvisie actualiseren, goede bereikbaarheid (veilige fietspaden en openbaar vervoer), stabiel netwerk, sportverenigingen/soos evenals het Wissebad blijven faciliteren, gratis zwemles, activiteiten voor jeugd gratis en structureel opzetten, natuur beleving stimuleren, voorzieningen niveau op peil houden, werkgelegenheid bevorderen, ……

Middelbaren >>>

Voorzieningen niveau op peil houden, sportverenigingen/soos blijven faciliteren, werkgelegenheid bevorderen, goede bereikbaarheid (veilige fietspaden en openbaar vervoer), stabiel netwerk, pilot uitrollen deelauto, openstaan voor andere  woonvormen, dagrecreatie op peil brengen, …..

Senioren >>>

Doorstroming woningmarkt bevorderen, openstaan voor andere woonvormen, verenigingen en activiteiten gericht op ouderen ondersteunen, zorgloket behouden, voorzieningen niveau op peil houden, goede bereikbaarheid (veilige fietspaden en openbaar vervoer), stabiel netwerk, pilot deelauto uitrollen, handhaving op orde, ….

Hoe om te gaan met:

Landbouw >>

De toekomst van de landbouw op ons eiland heeft ook onze zorg. Hoe om te gaan met de klimaatverandering, het tekort aan zoet water, striktere milieu eisen en schaalvergroting?

Noord-Bevelands Belang is tegen intensieve veeteelt en wil zeker geen mega stallen.

We willen actief meedenken in het voorzien van voldoende zoet water en willen kijken naar mogelijkheden. We willen nieuwe innovatieve en kansrijke initiatieven positief benaderen.

Noord-Bevelands Belang is een voorstander van aquacultuur en ziet de samenwerking met Campus Zeeland hoopvol tegemoet. Door werk-en leerplaatsen te realiseren in zowel deze bedrijven als bij de Rusthoeve houden we de kennis op ons eiland.

Blijf in gesprek met de ondernemers in deze sector en werk samen waar mogelijk.

Toerisme >>

Noord-Bevelands Belang koestert de rust, ruimte en weidsheid van ons eiland. Deze kernwaarden staan echter zwaar onder druk door de toenemende bouwactiviteiten binnen de recreatieve sector.

Met de vaststelling van de Kustvisie en Veerse Meer visie wordt gelukkig paal en perk gesteld aan de bouwdrift langs de kwetsbare kust van ons eiland. Dit houdt niet in dat er nu maar meer landinwaarts gebouwd mag worden en ook de bouwhoogte is wat ons betreft met 12 meter maximaal.

Het uitgangspunt van NBB blijft: geen grootschalige vakantieparken erbij!

De bestaande recreatievoorzieningen op ons eiland moeten echter, waar nodig, aangepast kunnen worden aan de eisen van deze tijd, zowel bouwtechnisch, als landschappelijk. Alleen hierdoor blijven deze belangrijke recreatievoorzieningen voor de toekomst behouden.

En dan kan dat misschien uitbreiding van oppervlakte betekenen maar wat NBB betreft absoluut geen uitbreiding van eenheden, altijd meer groen, een betere infrastructuur en verduurzaming om voorbereid te zijn op gevolgen van de klimaatverandering.

NBB wil slechts medewerking verlenen aan kleinschalige, vernieuwende en innovatieve recreatieve bouwprojecten, die landschappelijk inpasbaar zijn. Nieuwe initiatieven moeten een toevoeging zijn aan het bestaande landschap van ons eiland en de beleving daarvan en mogen zeker niets van het bestaande landschap afnemen.

Wonen >>

Een leefbare samenleving is sterk gebaat bij voldoende woningen voor jong en oud. Er moet doorstroming plaats kunnen vinden. De gemeente moet aantrekkelijk zijn om hier te komen en blijven wonen. Dit kan door open te staan voor nieuwe vormen van wonen; tiny houses, woongemeenschappen, experimentele woningbouw en particuliere initiatieven.

Probeer starters naar ons eiland te trekken met de startersleningen maar een nieuwe vorm van subsidie voor het aankopen en opknappen van een oudere woning zou ook stimulans zijn om onze jeugd te behouden.

De beschikbare bouwgrond is op dit moment minimaal. De gemeente moet zich inspannen voor strategische aankopen van grond rondom de kernen.

Wij zijn van mening dat Beveland Wonen zich niet alleen moet richten op levensloop bestendige huizen, ook betaalbare huurhuizen is een pré.

Wat NBB betreft wordt er vooral ingezet op duurzaam bouwen en blijft de subsidie pot gevuld om onze inwoners te stimuleren stappen te zetten.

Bereikbaarheid, via de weg en digitaal >>

Een goede infrastructuur is onvermijdelijk om de omliggende dorpen/steden en randstad te bereiken. Frequent openbaar vervoer is hierbij een pre. Onderzoek alle mogelijkheden om de bus te laten rijden langs elk dorp.

Ook moet de gemeente insteken op vervoer voor iedereen. Een pilot inzake een deelauto is in deze tijd zeker het onderzoeken waard. Fietsen en auto’s moeten in elk dorp opgeladen kunnen worden.

In de huidige tijd van internet en mobiele telefonie dient een stabiel netwerk voor iedereen beschikbaar te zijn.

Zorg >>

Zorg moet goed geregeld zijn voor jong en oud! Iedereen heeft recht op de zorg die men nodig heeft. Niemand mag tussen wal en schip vallen. Wij willen lokaal maatwerk zien en geven dan ook mee: blijf menselijk!

De gemeenschappelijke regelingen werken goed maar we moeten als raad wel constant aan de voorkant zitten. NBB is trots op ons sociaal loket. Door vooraan te signaleren komen mensen eerder in beeld voor armoede beleid, schuldsanering maar ook zorginkoop zoals hulpmiddelen en hulp worden zo dicht bij de deur geregeld.

Een punt van aandacht is dat de Rijksgelden op de juiste plek terecht moeten komen. Het beleid moet hier ook op gemaakt worden.

Het oormerken van rijksgelden in de zorg voor specifieke doelen (kinderarmoede, kinderopvang) is wel degelijk aan de orde nu.

NBB is van mening dat mocht het budget om wat voor reden op zijn, dit geen reden mag zijn om zorg te ontzeggen.

Cultuur >>

Cultuur is iets wat mensen bindt. Daarom moet op Noord-Beveland een goed beleid zijn inzake cultuur. Een goed cultuuraanbod en cultuurklimaat zorgt immers voor samenhang en dynamiek en heeft dus een sterke invloed op de aantrekkingskracht van een gemeente.

Daarom geen bezuinigingen op kunst en cultuur maar juist extra ondersteunen. De oprichting van een culturele raad is het onderzoeken waard maar in ieder geval moeten de culturele instellingen elkaar kunnen vinden en versterken.

Natuurlijk moet je als partij voor en van de inwoners ook een standpunt innemen over onderwerpen van deze tijd.

Arbeidsmigranten >>

Iedereen heeft recht op goede huisvesting, ook arbeidsmigranten. NBB wil geen gedoogconstructies maar heldere regels, die duidelijkheid scheppen aan alle betrokkenen (ondernemers, werknemers en omwonenden).

Vluchtelingen >>

Vluchteling zijn is geen keuze. Een gemeente heeft geen zeggenschap Of en Hoeveel vluchtelingen toegewezen worden maar doe als gemeente wat je kunt voor deze mensen. Wat NBB betreft draaien statushouders gewoon mee in de poule voor een huis.

In het kort:

 • Burgers betrekken bij beleidsontwikkeling
 • Huidige voorzieningenniveau in stand houden
 • Geen megastallen
 • Steun de ondernemers in de agrarische sector
 • Geen grootschalige vakantieparken erbij
 • Maximale bouwhoogte 12 meter
 • Doorstroming woningmarkt stimuleren
 • Goede infrastructuur
 • Stabiel netwerk
 • Lokaal maatwerk in het sociaal domein

  

4          Toekomstbestendigheid

 Alternatieve energie >>

NBB juicht het gebruik van alternatieve energie toe en staat open voor nieuwe ontwikkelingen. Gebruik van windmolens, zonnepanelen en waterstof zijn een goede vorm van duurzame energie. NBB is zich er terdege van bewust dat er opgaven vanuit Den Haag  op ons af kunnen komen en wil graag aan de voorkant meedenken.

Zoals vastgesteld in de toekomstvisie eerst de daken vol zonnepanelen en geen parken op primaire landbouw grond. Wat NBB betreft is er plaats voor een zonnepark waarin burgers kunnen participeren of waarbij een fonds wordt ingericht voor onze inwoners.

NBB zou in nieuw aan te leggen bouwvlakken het gebruik van duurzame bestrating, opwekking van energie met bijvoorbeeld bomen met bladeren van zonnepanelen, gebruik maken van LED verlichting etcetera vast willen leggen.

Klimaatstrategie >>

Als gemeente moet er toekomstgericht gewerkt worden om voorbereid te zijn op de klimaatveranderingen. Droge zomers, veel regenwater in korte tijd gaan immers vaker voorkomen.

Daarom zien wij graag dat de gemeente deelneemt aan stichting Steenbreek. Stimuleer de inwoners tot vergroening van de tuinen. Zorg dat het water weg kan bij wateroverlast maar houd ook het water vast voor drogere tijden.

Schuif als gemeente aan bij de tafels waar de plannen worden gemaakt om Zeeland en dus ook Noord-Beveland klimaatbestendig te maken.

Groenbeheer >>

Er valt nog meer te winnen op het gebied van groenontwikkeling, bermbeheer, onkruidbeheersing en reguleren van hevige waterstromen bij zware buien.

Behoud maar liever nog, vergroot de hoeveelheid bloemrijke akkerranden.

Natuur maak en onderhoud je samen dus organiseer een platform waarin alle betrokken partijen plannen kunnen maken over het vergroten van de biodiversiteit. Zoek naar samenwerking met onder andere Waterschap in het bermbeheer.

Natuurgebieden >>

Niet alle natuur hoeft beschikbaar te zijn voor inwoner en toerist. Om natuur, rust en ruimte te bewaken dienen we geoormerkte natuurgebieden te beschermen om de oorspronkelijke waarden te behouden.

De mensen in onze gemeente, maar ook daarbuiten moeten zich meer bewust worden van de bijzonderheden aan de natuur op ons eiland. Dit kan door middel van informatieborden, lezingen en natuurgidsen.

Na de kustvisie, Veerse Meer visie en de komende Oosterschelde visie blijven de natuurwaarden van onze kust, water en oevers beschermd. Dit kunnen wij alleen maar ondersteunen.

In het kort:

 • Gebruik van alternatieve energie
 • Burgers stimuleren in isolatie, verduurzaming en vergroening
 • Behoud de bloemrijke akkerranden
 • Bescherm natuurgebieden