Visie

“Actief meebesturen aan een gemeente waarin leefbaarheid hoog in het vaandel staat, de burger centraal staat en gericht naar de toekomst gekeken wordt”

Noord-Bevelands Belang vind dat Noord-Beveland een gemeente moet zijn waarin het plezierig en veilig is om te wonen, te leven, te werken en te recreëren. Voorwaarden hiervoor zijn o.a. een goed ondernemersklimaat, voldoende recreatieve, educatieve en culturele mogelijkheden. Het is een gemeente met dorpskernen met een eigen identiteit en uitstraling, waarbij het eigentijdse dorpskarakter gehandhaafd dient te blijven en het huidige voorzieningenniveau zeker in stand gehouden dient te worden.

Noord-Beveland moet staan voor: zelfstandig, eigen regie, levendigheid, toekomstgericht, voorbeeld gemeente.

Voor een leefbaar Noord-Beveland denken wij ook aan een actieve rol voor onze inwoners en verenigingen op vele gebieden.

Missie

Noord-Bevelands Belang (NBB) is een onafhankelijke lokale partij van en voor alle Noord Bevelanders, om samen het Noord-Bevelands belang in de meest brede zin van het woord optimaal te behartigen. Op eigentijdse en realistische wijze wil het Noord-Bevelands Belang een klankbord zijn voor lokaal welzijn, maatschappelijke zorg en zekerheid, gemeenschapszin en de kwaliteit van de leef -, woon – en werkomgeving. De focus is daarbij gericht op de toekomst omdat het beleid van vandaag bepalend is voor het leven van morgen.

De vijf belangrijke pijlers waar het Noord-Bevelands Belang zich op richt zijn ‘bestuurlijke vernieuwing’, ‘gezond financieel beleid’ , ‘leefbare samenleving”, “klaar voor de toekomst’ en ‘duurzaamheid’. Met deze vijf pijlers is onze partij een partij die staat voor zijn burgers, weet wat er leeft in de gemeente en van deze tijd.

Bestuurlijke vernieuwing

wordt ingegeven vanuit de gedachte om daarmee de traditie ‘oppositie versus coalitie’ te doorbreken, er voor te zorgen dat er geen achterkamertjes politiek wordt bedreven en door openheid aan en betrokkenheid van burgers in beleids- en besluitvorming van de gemeente(raad) te verschaffen.

Gezond financieel beleid

betekend dat er keuzes gemaakt moeten worden. Gaan wij de Haagse bezuinigingen door vertalen op gemeentelijk niveau en daarmee de lasten van onze burgers flink te verhogen? Gaan wij bezuinigen op uw voorzieningen, uw dorp, uw school, uw zorg? Nee, is het antwoord van Noord-Bevelands Belang. Er zal eerst intern gemeentelijk bezuinigd moeten worden alvorens overgegaan wordt naar verhogingen van de heffingen en belastingen.

Leefbare samenleving

creëren doen we samen! We willen burgers betrekken bij beleidsontwikkeling, mee laten doen in de participatiemaatschappij. Kennis zit immers niet alleen bij de gemeenteambtenaar of het gemeentebestuur maar ook zeer zeker bij onze burger.

Klaar voor de toekomst

kunnen we alleen zijn door het doen van investeringen. Alle mogelijkheden zijn het op zijn minst waard om te onderzoeken, voor en tegen af te wegen. Investeren in de toekomst is belangrijk, wetende dat stilstand achteruitgang is!
Natuurlijk koesteren wij onze Rust, Ruimte en Natuur. Maar onze inwoners moeten ook leven, moeten ook kunnen werken, hun geld kunnen verdienen want voordat je het weet vergrijst Noord-Beveland nog meer en verdwijnen al onze voorzieningen.

Duurzaamheid

staat bij het Noord-Bevelands Belang voor maatregelen die jarenlang standhouden. Voor onze partij is duurzame
ontwikkeling die ontwikkeling die aansluit bij de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen.

Daarnaast staat Noord-Bevelands Belang (NBB) voor:
 • Zelfstandigheid van Noord-Beveland
 • Zelf regie gemeente zijn
 • Burgerparticipatie
 • Een veilige woon-, leef- en werkomgeving
 • Verantwoord met het huishoudboekje van onze gemeente omgaan
 • Afwegen van investeringen
 • Goede bereikbaarheid ( te voet/fiets/auto/bus)
 • Een verantwoord voorzieningenniveau (zorg, welzijn en onderwijs)
 • Voldoende winkelaanbod, sport, ontspanning en recreatie
 • Het opwekken en gebruik maken van duurzame energie
 • Geen verdere kustbebouwing
 • Toerisme… kwaliteit voor kwantiteit
 • Er zijn voor de burgers en toeristen