Noord-Bevelands Belang is klaar voor de toekomst. Maar is Noord-Beveland dat ook?

Het college heeft ons een concept-begroting gepresenteerd die in lijn ligt met het koersdocument 2018-2022. We weten wat we willen en waar we naar toe gaan met z’n allen.

Aan de raad nu de taak om de begroting door te nemen, overeenstemming te bereiken over de belastingen, investeringen goed te keuren en tevens te kijken waarin en wanneer er nog geïnvesteerd kan worden.

Ieder jaar wordt de begroting geactualiseerd met de mei- maar nu ook met de septembercirculaire, die het ene jaar voor verdriet en het andere jaar voor vreugde kan zorgen.

Met angst en beven werd begin dit jaar naar de berichtgeving vanuit Den Haag gekeken. Wat voor gelden zouden vrij komen, werd er weer meer gekort op het Sociaal Domein, in de jeugdzorg?

Er is nu vreugde want dit jaar zorgt de septembercirculaire voor een overschot op de begroting voor 2022, en naar verwachting ook voor de volgende jaren. Naar verwachting, want het is toch altijd een beetje turen in een glazen bol waardoor het vrijwel onmogelijk is voor een gemeente om stabiel te begroten.

Als gemeente worden wij steeds vaker voor uitdagingen gesteld door Den Haag. Frustrerend en vaak ook een heel gepuzzel. Om het huishoudboekje dan op orde te krijgen draait het vaak uit op het verhogen van de belastingen van onze inwoners. In een tijd waarin alles maar duurder en duurder wordt niet bepaald een populaire maatregel!

Het college heeft ervoor gekozen om de concept-begroting 2022-2025 sluitend te maken door de OZB-belasting, de woonforensenbelasting en de toeristenbelasting met inflatie te verhogen. Ook is er een reserve opgevoerd voor de klimaat transitie, voor de uitdagingen waar we voor staan als gemeente; zoet water bergingen, afvoer water bij extreme buien, vergroening van de openbare ruimte en cofinanciering isoleren oude woningvoorraad.

Noord-Bevelands Belang is van mening dat we met zulke positieve bedragen onder de streep de eigen inwoner kunnen en moeten ontzien. Dus geen inflatie verhoging voor de OZB. De toeristenbelasting is een ander verhaal en deze wordt (ook maar) minimaal verhoogd. Nog steeds ver onder de bedragen welke buurgemeenten vragen en gezien de opgaven waar we voor staan met ons toeristisch product (de Banjaard, fietspad Ruiterplaatweg en de infrastructuur van enkele vakantieparken) ) zetten wij in op een structurele meerjarige verhoging wat volgens NBB geheel gerechtvaardigd is.

Samen zijn we bezig met de uitwerking van een groot aantal dossiers. Noord-Bevelands Belang vindt het belangrijk dat we allereerst de visies en dossiers die gestart zijn gaan afwerken. Daarom vandaag vooral aandacht voor lopende projecten.

Ondersteuning op het gebied van zorg en het sociale domein is en blijft een absolute must. Noord-Beveland vergrijst en er wordt steeds vaker een beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers bij zorg vraagstukken. De betaalbaarheid van deze zorg is van het grootste belang. Dit moet een blijvend aandachtspunt zijn in het sociaal beleid. Evenals de jeugdzorg …..geen kind mag buiten boord vallen en verdiend elke zorg die het krijgen kan.

Dat brengt ons indirect naar het onderwijs. De jeugd heeft immers de toekomst en we willen de scholen behouden op ons eiland. Daartoe moet er gekeken worden hoe het aantrekkelijker gemaakt kan worden om onderwijzend personeel naar ons eiland toe te lokken.

Maar er zijn dan ook huizen nodig. Maar het kopen van een huis, is in deze tijd een uitdaging voor zowel starters als voor ouderen. Niet alleen zijn er te weinig woningen, maar wat er te koop staat is voor onze starters op de markt niet betaalbaar of heel snel weg door veelal overbieding. Daarnaast is er voor iedere huurwoning een lange wachtrij. Daarom blijven wij hameren op woningbouw in alle dorpen voor zowel koop als huur.

Niet alleen landelijk maar ook hier op het eiland is en moet er aandacht zijn voor het klimaat. Voor Noord-Beveland worden veel plannen op het gebied van energietransitie en klimaatadaptatie nu uitgewerkt. Betrek lokale coöperaties en verenigingen hier bij, biedt praktische hulp en geef persoonlijk adviezen, want wil je de burgers er meer bij betrekken, dan moet je ze op de eerste plaats helpen. In de vorm van subsidies en voorlichting.

En dan burgerparticipatie. Dit moet als een rode draad door eigenlijk alle projecten lopen. Praten met inwoners en ervaringsdeskundigen zorgt voor beter inzicht in en betere afstemming met projecten, maar vraagt ook om verwachtingenmanagement om teleurstelling te voorkomen. En informatievoorziening via social media is niet altijd voldoende, we moeten ook via andere kanalen met onze inwoners communiceren.

Ten slotte spreken wij onze dank uit aan het college en de ambtenaren voor het opstellen van deze begroting 2022-2025 en kijken wij uit naar de toekomst van Noord-Beveland. Wij willen er optimaal zijn voor waar we voor staan ……het welzijn van alle burgers op ons eiland!

Noord-Bevelands Belang

Ellen v.d. Klooster, Marcel Verwei, Koen v.d. Klooster, Yvonne Maas