En weer een jaar voorbij. Een jaar waar veel gebeurd is maar waar nog meer te gebeuren staat.

Corona is voorbij maar er zijn nog een heleboel ondernemers die de impact daarvan nog niet te boven zijn en daar kwam vervolgens ook nog eens de hoge energierekening bovenop.

Momenteel is er in Europa en het Midden Oosten veel leed. Beide oorlogen kosten veel slachtoffers en het eind is nog niet in zicht. Door deze oorlogen is de inflatie erg hoog en zijn er vele burgers die de eindjes aan elkaar moeten knopen, ook in onze gemeente. Samen met omringende gemeenten proberen we in de vorm van GR de Bevelanden naar oplossingen te zoeken om bewoners hierin te ondersteunen.

Dat kunnen we niet alleen. We koesteren dan ook de vele vrijwilligers en mantelzorgers in onze gemeente. We belonen ze en bieden ze cursussen aan om waar mogelijk nog beter aan te sluiten bij de behoefte van onze vrijwilligers.

Toch loopt het aantal vrijwilligers nog steeds terug. We moedigen de bewoners aan eens een kijkje te gaan nemen bij de plaatselijke verenigingen, clubjes, muziekverenigingen enz. Wellicht spreekt het u aan en kunt u uw steentje bijdragen.

Dit is ook een vorm van burgerparticipatie. Afgelopen jaar is het participatieprotocol vastgesteld en afgelopen week hebben we een voorstel behandeld over adviesrecht en verplichte participatie.

Dit ging over ruimtelijke plannen. NBB hecht er veel waarde aan dat burgers gehoord worden. Zowel bij kleine als grote plannen. Plannen worden zo beter gedragen en zo weten wij ook wat er speelt onder de bevolking.

De woningnood is ook op Noord-Beveland merkbaar. De jeugd die hier wil blijven wonen kan geen betaalbaar huis vinden. De jeugd horende willen ze ook het liefst kopen ipv huren maar er worden momenteel montjesmaat huizen gebouwd en niet in de lagere prijsklasse.

In de Nieuwstraat in Kamperland is onlangs een mooie rij starterswoningen te koop gekomen. Zijn er nog meer van zulke plannen?

NBB vraagt de wethouder in gesprek te blijven met de woningbouwvereniging. Niet om alleen starterswoningen te bouwen maar ook om wat duurdere huurwoningen voor ouderen te realiseren zodat er doorstroming ontstaat.

NBB is enthousiast over het plan aan de Molenweg te Colijnsplaat. Wij hebben vernomen dat starters daar collectief willen gaan bouwen. Wat NBB betreft een mooi plan waar de gemeente best wat in mag betekenen. Hoe staat de wethouder hierin?

Bewoners die een eigen huis hebben kunnen dat m.b.v. ruime subsidies verduurzamen. NBB is dan ook blij dat de gemeente deze regeling en de subsidie voor dorpsvernieuwing heeft uitgebreid.

NBB is erg geschrokken van de berichten over het OV. Samen met de provincie is er een nieuwe mobiliteitsstrategie ontwikkeld. Voor vervoersondernemingen een strategie die volgens hen niet uitvoerbaar is. Geen van de ondernemingen wil het vervoer voor Zeeland gaan uitvoeren. Dat is een ramp. Noord-Beveland is afhankelijk van het OV. Voor schoolgaande jeugd, woon-/werkverkeer, ziekenhuisbezoek enz. Wij hopen dan ook dat er spoedig een oplossing komt. Onze ondernemers zorgen niet alleen voor onze dagelijkse behoeften maar ook voor werk. Als er geen OV is/komt dan wordt dat heel erg lastig.

Sociaal domein zorgt nog steeds voor een uitdaging. Vanuit het rijk komen er wel middelen maar of dat voldoende is…..dat is elk jaar weer de vraag………. Iedereen verdiend alle zorg die nodig is maar helaas zien we in deze sector ook een groot personeelstekort zodat de wachtlijsten in de zorg nog steeds oplopen met alle gevolgen van dien.

NBB is erg blij met het zorgloket in het gemeentehuis. Ook houden medewerkers van GR de Bevelanden samen met medewerkers van het sociaal loket zitting op Kamperland en Colijnsplaat zodat we naar de burgers toekomen.

Vanuit de huisartsen is een vraag gekomen of er 1 centraal punt op Noord-Beveland kan komen voor de zorg, één gezondheidscentrum op Noord-Beveland. Als NBB snappen we de wens maar is dat voor de inwoners een verbetering? Wij zijn op zich positief over het plan maar maken ons ook zorgen over de bereikbaarheid voor de inwoners, zeker nu het OV te wensen overlaat. Wij zijn dan ook zeer benieuwd naar de verdere plannen en vragen de wethouder om dit zeker mee te nemen in de besprekingen over de OV

Gezondheid is een groot goed. Daar kun je je niet vroeg genoeg van bewust zijn. Op de scholen en kinderopvang zijn we begonnen met een project “Eindeloos Gezond op Noord Beveland” waarbij we kinderen bewust maken van voeding, bewegen en mentale gezondheid. Dat doen we door o.a. het schoolfruit uit te breiden, schoollunches, judolessen aan te bieden, watertapkranen aan te brengen enz.

In de kinderopvang worden gelukkig regelmatig nieuwe kinderen verwelkomt. In Kamperland zelfs zoveel dat er een aanvraag is gedaan om het pand uit te breiden. Kinderen van statushouders en uit de Oekraiene worden ook opgevangen wat door de taalbarrière soms een hele uitdaging is. Zeker in de opvang vergt dat ivm met personeelstekort een hele uitdaging om de kinderen te bieden wat ze nodig hebben.

Landbouw en toerisme zijn de pijlers op ons eiland. We kunnen niet zonder. Voor de landbouw is zoet water een must. NBB vraagt de wethouder dan ook samen met hen hiervoor naar een oplossing te zoeken

Toeristen zorgen ervoor dat de gemeente diverse investeringen kan doen, onze ondernemers kunnen hierdoor een goede boterham verdienen, toeristen zorgen voor werk en bloeiende kernen in onze gemeente.

Maar er is veel beroering onder de bevolking. Zijn er al niet teveel toeristen, is het nu nog niet genoeg, waarom wel bouwen voor toeristen terwijl er geen reguliere woningen gebouwd mogen worden ivm klimaateisen/stikstofeisen? Voor veel inwoners is de grens bereikt. De gemeente moet de grens bewaren/bewaken. Daarom is het goed hier een visie over op te stellen.

De komende periode staan er een aantal grote projecten op de raadsagenda. Denk hierbij aan de uitbreiding van De Roompot en de ontwikkeling van de haven in Kats. Als NBB zullen wij te goeder trouw handelen en de belangen van zoveel mogelijk bewoners van ons mooie eiland dienen.

Dit jaar ligt er weer een mooie concept begroting voor ons. Ook nu kunnen we onze bewoners weer ontzien. Het verhogen van de toeristenbelasting staat ons al jaren voor ogen dus hier stemmen we in mee. Noord-Beveland is nog steeds 1 van de gemeentes waar de belasting het laagste is en mogen we naast de lasten ook de lusten hebben.

Wij willen college, griffier, collega raadsleden, ambtenaren, onze hulpdiensten en vrijwilligers bedanken voor de prettige samenwerking afgelopen jaar en de ambtenaren voor komend jaar succes wensen met o.a. de omgevingswet, een megaproject.

Wij wensen iedereen veel werkplezier en wijsheid voor de komende tijd waarin wij merken dat de samenleving verhard. Dat is onder de ambtenaren en het gemeentebestuur helaas ook merkbaar.

Groepen komen steeds meer tegenover elkaar te staan. De kloof tussen politiek en burgers lijkt steeds groter te worden. Wij hopen dat een ieder respect voor de ander kan opbrengen. Wij gaan graag de discussie met elkaar aan en willen op inhoud met elkaar discussiëren maar niet op de persoon.

Zo zien wij als NBB de toekomst positief tegemoet.

Fractie NBB

Marcel Verwei

Annelies ’t Hoen-Verschuren

Koen van der Klooster

Ellen van der Klooster-Dobbelaar