Visie Noord-Bevelands Belang:

“Positief en actief meebesturen aan een gemeente waarin leefbaarheid hoog in het vaandel staat, de burger centraal staat en gericht naar de toekomst gekeken wordt”

Onafhankelijk 

Noord-Bevelands Belang (NBB) is een Onafhankelijke Lokale Partij.

Als lokale partij heeft NBB geen binding met landelijke of Provinciale Partijen. Dit heeft als voordeel dat NBB zich voor 100 % kan richten op wat er leeft in onze gemeente. NBB denkt niet in linkse en rechtse politiek.

NBB beperkt haar aandachtsgebied tot onze gemeente, wél heeft zij contacten met de provincie en de landelijke politiek waar het gaat om belangen, die ook voor onze gemeente spelen. NBB wenst geen politiek te bedrijven, maar bestuurt een gemeente.

Om als partij serieus genomen te worden door de samenleving is het innemen van inhoudelijke standpunten over tal van relevante onderwerpen noodzakelijk. Onze kracht ligt in het verbinden van onze visie met deze inhoudelijke standpunten.

Noord-Bevelands Belang neemt deel aan de verkiezingen voor de gemeenteraad met enthousiaste kandidaten, die niet alleen kundig zijn, maar ook bewezen hebben in het midden te staan van onze lokale gemeenschap.  Zij durven verder te kijken dan hun neus lang is met grote betrokkenheid voor het belang van de inwoners van ons mooie eindeloos eiland.

Wie zijn we, wat zijn onze waarden en ambities, hoe willen we met de omgeving omgaan?

Noord-Bevelands Belang vindt dat Noord-Beveland een aantrekkelijke gemeente moet blijven waarin het plezierig en veilig is om te wonen, te leven, te werken en te recreëren. Voorwaarden hiervoor zijn o.a. een goed ondernemersklimaat, voldoende recreatieve, educatieve en culturele mogelijkheden.

Het huidige voorzieningenniveau binnen de kernen dient in stand gehouden te worden.

Dit geldt vooral voor het aanbod aan de scholen in het basisonderwijs, de dorpshuizen de voorzieningen voor de sportverenigingen en goed openbaar vervoer. Immers, hierin ligt de sociale cohesie binnen de kernen verankerd. NBB wil deze voorzieningen behouden en, waar mogelijk, optimaliseren.

Noord-Bevelands Belang (NBB) staat voor:

 • Zelfstandigheid van Noord-Beveland als Gemeente
 • Zelf regie gemeente zijn
 • Coach naast de bevolking
 • Burgerparticipatie
 • Een veilige woon-, leef- en werkomgeving
 • Verantwoord met het huishoudboekje van onze Gemeente omgaan
 • Afwegen van investeringen
 • Goede bereikbaarheid ( te voet/fiets/auto/bus)
 • Een verantwoord voorzieningenniveau (zorg, welzijn en onderwijs)
 • Voldoende winkelaanbod, sport, ontspanning en recreatie
 • Het opwekken en gebruik maken van duurzame energie
 • Geen verdere kustbebouwing
 • Bescherming van onze natuurgebieden
 • Openstaan voor en mee helpen met het ontwikkelen van innovatieve projecten op het gebied van landbouw, ecotoerisme en gezondheid

De vier belangrijke pijlers waar het Noord-Bevelands Belang zich op richt zijn:

 • bestuurlijke vernieuwing
 • gezond financieel beleid
 • leefbare samenleving, klaar voor de toekomst
 • verduurzaming op elk terrein

Met deze vier pijlers is onze partij een partij die staat voor zijn burgers, weet wat er leeft in de gemeente en van deze tijd.

Bestuurlijke vernieuwing

De bestuurlijke vernieuwing staat voor transparantie in het bestuurlijk domein en in het politieke besluitvormingstraject. Geen achterkamertjes politiek door openheid aan en betrokkenheid van burgers in beleid – en besluitvorming van de Gemeente(raad) te verschaffen.

Noord-Bevelands Belang maakt al lange tijd deel uit van de gemeenteraad maar nog nooit van het college.

NBB is bereid deel te nemen aan het college van Burgemeester & Wethouders en bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen. Voorwaarde is wel dat NBB, en haar kiezers, zich kunnen herkennen in het te vormen coalitieakkoord.

Noord-Bevelands Belang staat voor “zelfstandig en regie”

Leefbaarheid is daarbij leidend; lokale belangen dienen duidelijk tot hun recht te komen. Landelijk beleid is steeds meer gericht op decentralisatie; gemeenten hebben nieuwe verantwoordelijkheden gekregen.

NBB staat een beleid voor, waarbij de extra financiële middelen daadwerkelijk terecht komt bij dátgene, waar ze voor bedoeld zijn, zoals op het terrein van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdzorg, Onderwijs en participatie in de maatschappij.

Gemeentepolitiek van en vóór de burgers

Noord-Bevelands Belang wil de burgers betrekken, informeren en om raad vragen over het te voeren beleid, niet alleen in de aanloop naar de komende verkiezingen, maar vooral daarna.

NBB neemt haar burgers serieus en benadert ze positief en met vertrouwen.

Goede communicatie tussen Gemeente en burgers is de voorwaarde voor een gezonde participatie; het meepraten over de directe leefomgeving en de voorzieningen in een dorp zijn belangrijk voor de cohesie ervan.

Wij willen luisteren naar en praten met onze burgers.

NBB wil de Gemeente met haar bestuur en haar ambtelijke dienstverlening dichter bij de burgers brengen. Als NBB zullen wij dan ook vaker en actiever de burgers opzoeken om over kwesties in onze gemeente te discussiëren.

NBB staat voor het behoud van het zorgloket. Maar ook wil het NBB buurtcoaches. In elke kern iemand die daar als coach aanspreekbaar is en op tijd kan signaleren wanneer er ergens ontsporing dreigt te ontstaan. Zo iemand zou tevens kunnen helpen bij mensen met schulden, bij gezinsproblematiek, alcoholproblemen, noem maar op.

Noord Bevelands Belang wil:

 • Helderheid en openheid
 • Burger krijgt steun
 • NBB luistert, interpreteert en besluit na overleg
 • Gemeente functioneert als coach niet als manager
 • Buurtcoaches
 • Het belang van de eigen woonomgeving van de burgers is voor NBB leidend
 • Vroegtijdige, duidelijke communicatie over plannen in de omgeving
 • Initiatieven vanuit de samenleving worden “omarmd”
 • Overbodige richtlijnen en regels moeten verdwijnen. Aanvragers dienen snel te weten waar zij aan toe zijn
 • Besluiten dienen wel zorgvuldig afgewogen te worden.
 • Dienstverlening aan de burger is voorwaarde voor goed beleid
 • Het Gemeentelijk zorgloket, maar ook sociale raadsleden zorgen er voor dat burgers, waar nodig, een steuntje in de rug krijgen
 • Privatisering mag geen nadelige gevolgen hebben voor de burger

Gezond financieel Beleid

Een gezond financieel beleid is absoluut een noodzaak. Hoewel de Gemeente thans financieel gezond is, willen we dit ook in de toekomst zo houden.

NBB wil een jaarlijks sluitende begroting en meerjarenraming. De begroting geeft inzicht in de wenselijke en gerealiseerde maatschappelijke effecten van het gemeentelijk handelen. De begroting is ook het instrument om de beheersbaarheid van de bedrijfsprocessen binnen de eigen organisatie te verbeteren. Er dient immers verantwoord financieel beleid gevoerd te worden.

Ook moeten voldoende reserves aangehouden worden voor de toekomst. Alleen op deze wijze kunnen mogelijke tegenvallers opgevangen worden. Echter niet ten koste van alles. Er moet voldoende ruimte zijn om kansen, die zich voordoen, ook financieel te borgen.

Ook dient er rekening gehouden te worden met de decentralisatiepolitiek van rijkswege uit. De gemeente krijgt meer verantwoordelijkheid en wordt daarom ook zwaarder belast, niet alleen financieel, maar zeker ook ambtelijk.

Het rijk verlaagt de bij de taakuitvoering benodigde gelden en daartoe is het aan de gemeente om hierop te anticiperen en hiertoe beleid te ontwikkelen.

Hoewel de daartoe opgezette Gezamenlijke regelingen tussen gemeentes veel geld kosten en flink op de begroting drukken, ondersteunt het NBB deze en zal dat blijven doen. Door slim samen te werken, blijven de kosten binnen de perken en houdt de Gemeente de regie.

NBB draagt uit dat de financiële middelen vanuit het Rijk moeten terecht komen daar waar ze voor bedoeld zijn, zoals op de gebieden op het terrein van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdzorg, Onderwijs en participatie in de maatschappij.

Noord-Bevelands Belang wil:

 • Geen bezuinigingen op het gebied van welzijn.
 • Gelden afkomstig vanuit het Rijk, bestemd voor zorg en welzijn, moeten op de juiste plek terecht komen en daar ook uitgegeven worden
 • Goede voorzieningen blijven behouden op het gebied van sport en cultuur
 • Stijging van lokale heffingen tot het uiterste beperken
 • Bestaande verworvenheden in stand houden
 • Hulpbehoevenden mogen en moeten rekenen op steun vanuit de Gemeente

Leefbare samenleving klaar voor de toekomst

Wij kijken als partij naar de toekomst. Een toekomst die iedereen aan gaat.

Noord-Beveland moet zelfstandig blijven. We zijn er sterk genoeg voor. We willen graag een regie gemeente zijn. Laten we ook een voorbeeld gemeente zijn.

Economie

NBB wil de lokale economie gezond houden. We willen een aantrekkelijk vestigingsklimaat bieden voor kleine ondernemers en zzp-ers. Openstaan voor nieuwe ontwikkelingen, meedenken met initiatiefnemers. Daartoe is soms versoepeling van regels nodig. De Gemeente moet zich meer opstellen als coach in plaats van manager en zo investeren in een toekomstbestendig Noord-Beveland.

We onderstrepen het belang van horeca en toerisme op ons eiland; ook zij moeten ruimte krijgen om verder te ondernemen.

Als gemeente moet er een visie komen op de economische ontwikkeling van ons eiland gerelateerd aan de aantrekkelijkheid hier te komen wonen, de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, de bereikbaarheid van – en verbinding naar Zuid Holland en West Brabant. Een centrum op ons eiland, waarin zelfstandig werkenden een (flexibele) werkplek kunnen gebruiken, is erg aantrekkelijk voor zelfstandig werkenden. Zij vallen buiten alle regels en regelingen en je eigen nering opstarten is niet makkelijk alleen al door alle regelgevingen. Noord–Beveland kan hierin een voortrekkersrol vervullen.

Noord-Bevelands Belang ondersteunt dit van harte en maakt zich sterk om initiatieven op dit gebied te realiseren.

De economie op het eiland kan alleen worden aangepakt in provinciale samenhang. Economie is uiteraard van groot belang, maar ook hier is aan de orde om te kijken naar toekomstige ontwikkelingen en niet krampachtig te proberen vasthouden aan wat toch verdwijnen gaat.

We moeten onze kernen toekomstbestendig maken.

Noord-Bevelands Belang durft in te zetten op andere soort werkgelegenheid en wil laten uitzoeken wat voor bedrijven potentieel geïnteresseerd kunnen zijn voor vestiging in de gemeente. Er zijn bedrijven die juist bewust kiezen voor de luwte van ons eiland. Het is zaak ze te vinden, om andere vormen van werkgelegenheid te creëren.

NBB is voorstander van zondagopening. Wij zien hierin een noodzakelijke voorwaarde om onze gemeente aantrekkelijk te maken voor mensen om zich hier te vestigen.

Openbaar vervoer

Naast het creëren van werk ligt er de uitdaging om mensen die in de omgeving werken te verleiden hun woonplaats te kiezen op Noord Beveland.

Behalve beschikbare woningen is een goede infrastructuur dan wel onontbeerlijk om de omgevende streken te bereiken. En onvermijdelijk hierbij is een frequent openbaar vervoer.

We moeten blijven insteken op goed openbaar vervoer dat voorziet in de behoefte, zodat vervoer van en naar de gemeente verbetert en tevens het vervoer op het eiland zelf, zeker ook voor de jeugd en voor mensen die slecht ter been zijn, of voor wie het houden van een eigen auto financieel niet haalbaar is.

Het blijft het onderzoeken waard. En voor de toekomst onontbeerlijk.

Landbouw

Noord–Beveland is een agrarische gemeente en staat voor thema’s als megastallen versus voedselbos, de onzekerheid bij boeren welke gewassen er over 20 jaar nog verbouwd kunnen worden, veranderende landbouwmethoden en technische innovaties, striktere milieueisen enzovoort.

Noord–Bevelands Belang wil het gesprek met de boeren aangaan. De toekomst van de landbouw op ons eiland is een dringend kwestie. In die zin is bijvoorbeeld de ontwikkeling van de aquacultuur binnen onze Gemeente toe te juichen. Maar ook de traditionele landbouw is ons lief. We willen nieuwe innovatieve en kansrijke initiatieven positief benaderen.

Noord-Bevelands Belang is tegen intensieve veeteelt en wil zeker geen megastallen.

Toerisme

Rust, ruimte en weidsheid zijn de kernwaarden van ons eiland. NBB onderschrijft en koestert deze waarden. Mede door de toenemende druk van bouwactiviteiten binnen de recreatieve sector dreigen deze kernwaarden echter zwaar onder druk te komen staan.

Dit geldt vooral voor onze kust. Noord-Bevelands Belang wil deze activiteiten een halt toeroepen. Hierin wordt zij ondersteund door de onlangs aangenomen kustvisie.

Binnen de kustvisie wordt paal en perk gesteld aan de tomeloze bouwdrift langs de kwetsbare kustlijn van ons eiland.

De bestaande recreatievoorzieningen op ons eiland moeten echter, waar nodig, aangepast worden aan de eisen van deze tijd, zowel bouwtechnisch, als landschappelijk. Alleen hierdoor blijven deze belangrijke recreatievoorzieningen voor de toekomst behouden.

NBB wil daarnaast slechts medewerking verlenen aan kleinschalige, vernieuwende en innovatieve recreatieve bouwprojecten, die landschappelijk inpasbaar zijn en worden. Meer van hetzelfde wijst NBB af.

Wij willen in overleg met de ondernemers en Gemeente een gezamenlijke visie opstellen, waarin op te stellen en vereiste criteria duidelijk omschreven worden.

Het uitgangspunt van NBB is daarbij: Niet meer vakantieparken erbij. Projecten zullen uitsluitend worden beoordeeld op duurzaamheid en originaliteit. Nieuwe initiatieven moeten een toevoeging zijn aan het bestaande landschap van ons eiland en de beleving daarvan en zeker mogen ze niets van het bestaande landschap afnemen.

Noord-Bevelands Belang wil onderzoeken wat de meer alternatieve toeristische trends voor de toekomst zijn en of er nieuwe groepen toeristen gedefinieerd kunnen worden en welke behoeften deze toeristen zullen hebben. Door het aantrekken van een andere groep toeristen dan die het eiland jaarlijks al overspoelt, denk hierbij aan vogelaars, ecotoeristen, wandelaars, etc. wordt de diversiteit van ons toeristisch product vergroot en de toekomstbestendigheid van deze belangrijke sector versterkt. En bovenal onderscheidend van de traditionele vormen van toerisme.

Wonen

Een leefbare samenleving is sterk gebaat bij voldoende woningen voor jong en oud. Er wordt te weinig gebouwd in de sociale sector. Ook moet de Gemeente zich sterk maken voor nieuwe vormen van wonen; tiny houses, woongemeenschappen, etc.

Wij zijn van mening dat RWS zich niet alleen moet richten op levensloop bestendige huizen, ook betaalbare huurhuizen is een pré, Dit moet duidelijk omschreven staan in de prestatie afspraken. Als gemeente moet je eisen kunnen stellen over betaalbare huren!

Probeer starters naar ons eiland te trekken met de startersleningen maar een nieuwe vorm van subsidie voor het aankopen en opknappen van een oudere woning zou ook stimulans zijn om onze jeugd te behouden. Starters persoonlijk uitnodigen voor een gesprek met de gemeente met de vraag welke aanbieding voor hen aantrekkelijk is om van leegstaande, verpauperde “krotten” leuke duurzame woningen te maken.

Blijf vooral inzetten op duurzaam bouwen.

Deeltijd wonen

Bestaande huizen worden gekocht door mensen die de woning gebruiken voor korte verblijven over het jaar gespreid. Blijkbaar is er minder belangstelling van mensen die zich vast willen vestigen dan van mensen die een leuk huisje voor hun vakantieperioden zoeken. In de kernen kan dit worden ervaren als een verstoring van de gemeenschapszin en de saamhorigheid.

Hoewel Noord-Bevelands Belang tegen deeltijd wonen is, hebben wij wel de positieve invloed van de afgelopen 2 jaar gezien. NBB is van mening dat het plafond echter wel bereikt is. Er is minder leegstand, er staan minder huizen te koop. We willen de inwoners die permanent op ons eiland willen komen wonen voorrang geven bij het kopen van een huis maar denken ook aan woningeigenaren die met een huis zitten die ze maar niet verkocht krijgen. Daarom een aanpassing van het beleid: handhaven mits de woning een jaar lang te koop staat bij een erkende makelaar.

Jeugd

Om onze jeugd een leuke jeugd te laten beleven moet er onzes inziens geïnvesteerd worden in hen. De sportverenigingen spelen daar een belangrijke rol in. Deze moeten een bindend, sociaal element zijn op ons eiland en daarom moeten de sportcomplexen in orde zijn. In zowel de tennisvelden, voetbalvelden, zwembad etc. mag wat ons betreft geïnvesteerd worden maar dan wel op een verantwoorde manier. Ditzelfde geldt voor de jeugdsozen. Ook onze scholen moeten op orde zijnen zeker behouden blijven.

Er ligt een belangrijke taak bij onze jongerenraad en jongerenwerker om de jeugd actief bezig te houden, zeker de jeugd van 14 tot 17 jaar verdiend extra aandacht. NBB pleit dan ook voor een actieve jongerenwerker op ons eiland.

NBB wil natuurbeleving stimuleren. Op meerdere plekken kan een natuurbelevingstuin worden gecreëerd. En dan voor het hele gezin. Niet alleen speeltoestellen maar ook kind- en dementievriendelijk (een zogenaamde geur, tast, geluid tuin) en gebruik makend van duurzaam materiaal, en verlichting d.m.v. zonnebomen bijvoorbeeld. Wat NBB betreft dan hulp in roepen bij de Betho voor ontwerp en onderhoud.

Starters, jong volwassenen

Deze groep willen wij houden op ons eiland. We moeten openstaan voor nieuwe ontwikkelingen. Werkgelegenheid proberen te creëren.

Als agrarisch eiland kun je er bijvoorbeeld over denken om mensen te “lokken” die inmiddels ook begrijpen dat onze intensieve akkerbouw met monocultuur over enkele decennia niet meer houdbaar is en alvast met de toekomst bezig zijn. Stel bijvoorbeeld gebieden beschikbaar voor experimenten met voedselbos, ecologische tuinbouw, duurzame kwekerijen.

Maar het belangrijkste is dat deze groep kans heeft om een woning te krijgen op Noord-Beveland. Daarom pleiten wij voor een plafond op deeltijdwoningen en stellen een subsidiefonds voor (zie wonen).

Gezinnen, senioren

Gezinnen en ouderen, een ideale combinatie. Dit houdt ons eiland springlevend. Een ieder moet zich veilig voelen en mobiel kunnen zijn. Het openbaar vervoer is hierbij een belangrijke voorwaarde (zie openbaar vervoer).

Onze wegen moeten ook optimaal zijn. Ouderen mensen moeten zonder mankeren even een blokje om kunnen voor een boodschap of een wandeling. Daar is geld voor nodig en dit geld moet o.i. ook gewoon voorradig zijn.

Het samenlevingsfonds wordt door NBB omarmd. Zoek een modus om dit fonds te blijven voeden en ga aan de slag met burgerinitiatieven

Veiligheid

NBB pleit voor meer zichtbaarheid en vooral bereikbaarheid van de Buitengewoon opsporingsambtenaar van de Gemeente en onze wijkagent.

De Veiligheids Regio Zeeland is hernieuwd en op de juiste koers. De veiligheid staat voorop, voor zowel onze burger als de vrijwilligers van de brandweer en dit kan NBB alleen maar ondersteunen.

NBB koestert en waardeert het brandweerkorps op ons eiland en zal zich blijven inzetten voor de vrijwilligers. NBB blijft benadrukken dat de brandweerpost van Kortgene gemoderniseerd moet worden, waarbij de kosten niet alleen op het bordje van onze gemeente moeten komen.

Noord-Bevelands Belang wil criminelen het zo moeilijk mogelijk maken om op Noord-Beveland succesvol te zijn. Criminelen trekken steeds meer de stad uit. De gemeente zal nog meer moeten samenwerken met andere overheden om kennis en ervaring te delen. Zo is beter in te spelen op risico’s, kunnen bijvoorbeeld wietkwekerijen worden ontmanteld. Daarbij is niet alleen samenwerking van belang maar ook uw informatie. Men kan bijvoorbeeld contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem, dat is ook ECHT anoniem, en zo komt uw melding o.a. bij de gemeente terecht zodat er actie ondernomen kan worden. Dat kan bijvoorbeeld ook gaan over een buurtbewoner die geschilderd hout verbrand in de kachel wat ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken.

Zorg

NBB is van mening dat de zorg goed geregeld moet zijn voor jong en oud! Iedereen heeft recht op de zorg die hij/zij nodig heeft. Niemand mag tussen wal en schip vallen. Wij willen lokaal maatwerk zien en geven dan ook mee: blijf menselijk!

De GR werkt goed maar we moeten als raad constant aan de voorkant zitten.

Een punt van aandacht is dat de Rijksgelden op de juiste plek terecht moeten komen. Het beleid moet hier ook op gemaakt worden.

Het oormerken van rijksgelden in de zorg voor specifieke doelen ( kinderarmoede, kinderopvang) is wel degelijk aan de orde nu. Zeker gezien hoeveel WMO gelden in Zeeland zijn blijven liggen.

NBB is ook van mening dat mocht het budget op zijn, dit geen reden mag zijn om zorg te ontzeggen. (zie Gezond financieel beleid)

Cultuur

Cultuur is iets dat wat mensen bindt en onderscheidt. Het zorgt voor samenhang, diversiteit en dynamiek. Cultuur is van iedereen. Daarom moet op Noord-Beveland een goed beleid zijn in zake cultuur. Een goed cultuuraanbod en cultuurklimaat heeft immers een sterke invloed op de aantrekkingskracht van een gemeente. Daarom geen bezuinigingen op kunst en cultuur maar juist extra ondersteunen.

Noord-Bevelands Belang wil:

 • Een gezond aantrekkelijk vestigingsklimaat stimuleren met plaats voor de kleine middenstand en goede voorwaarden voor nieuwe bedrijvigheid in midden- en kleinbedrijf.
 • Steun vanuit de Gemeente voor nieuwe initiatieven
 • Afschaffen van belemmerende, overbodige regels
 • Zondagsopenstelling winkels
 • Positief staan tegenover nieuwe plattelandsactiviteiten
 • Lokale bedrijven hebben (zo mogelijk) een streepje voor bij bijvoorbeeld het uitvoeren van onderhoud aan gemeentelijke gebouwen
 • Wet- en regelgeving horeca geldt ook voor airbnb en airdnd
 • Handhaving drank en horecawet
 • Frequent openbaar vervoer
 • Gesprek aan gaan met de boeren
 • Verdere uitbouw aquacultuur
 • Geen grote vakantieparken erbij
 • Insteken op alternatieven vormen van toerisme
 • Inzetten op nieuwe woonvormen (tiny houses, woongemeenschappen)
 • Subsidiefonds voor jonge starters voor aankoop en verbouw oudere woning
 • Een plafond instellen voor deeltijd wonen
 • Betaalbare huurhuizen voor jongeren maar ook senioren
 • Jeugd betrekken bij beleving op het eiland
 • Goede bereikbaarheid
 • Een veilige woon-, leef- en werkomgeving
 • Ondersteunen kunst en cultuur

 Verduurzaming op elk terrein

“Duurzaamheid is een ander woord voor toekomst”

De toekomst ligt in projecten van duurzaamheid en ecologie, waarin mensen zelf kunnen participeren. NBB wil dat Noord Beveland zich verder gaat profileren als duurzame Gemeente.

Alternatieve energie

NBB staat positief in het gebruik van alternatieve energie. Gebruik van windmolens, evenals zonnepanelen is een goede vorm van duurzame energie. NBB wil graag zien dat er een solarpark gerealiseerd wordt waarin burgers kunnen participeren

NBB zou in nieuw aan te leggen bouwvlakken het gebruik van duurzame bestrating, opwekking van energie met zonnebomen, gebruik maken van LED verlichting vast willen leggen.

Bouwen

De Gemeente is het pad van stimulering van duurzaam bouwen ingeslagen, wat NBB graag verder uitgerold wil zien. Bevorder energiebesparing bij de burger. Bij nieuw te bouwen projecten, dient het duurzaam bouwen in regelgeving vastgelegd te worden. Energie neutraal bouwen nastreven.

Groenbeheer

Er valt veel te winnen op het gebied van groenontwikkeling, bermbeheer, onkruidbeheersing en reguleren van hevige waterstromen bij zware buien. Onze Gemeente moet zich voorbereiden op het groenbeheer van de toekomst. NBB wil, dat Noord- Beveland hierin een voortrekkersrol gaat innemen.

De Gemeente moet een actieve rol gaan spelen in het groenbeleid. Mensen informeren en stimuleren. Zet in op groene tuinen, minder verstening. Creëer een platform waarin alle betrokken partijen plannen kunnen maken over het vergroten van de biodiversiteit. Natuur maak en onderhoud je samen. Verander het maaibeleid. Stop met klepelen. Zoek naar samenwerking in het bermbeheer.

Natuurgebieden

Noord-Bevelands Belang durft natuurgebieden ook te bestemmen voor de eigen waarde van de natuur zelf. Niet alle natuur hoeft ter recreatie voor de mens beschikbaar te zijn.

Behoud van bestaande natuurgebieden i.s.m. natuurorganisaties en toegang tot gebieden bescheiden houden. De mensen in onze gemeente, maar ook daarbuiten moeten zich meer bewust worden van de bijzonderheden aan de natuur op ons eiland

Noord-Bevelands Belang wil:

 • Opwekken en gebruik maken van duurzame energie
 • Bevorderen energiebesparing burger
 • Energie neutraal bouwen
 • Beleid groenbeheer van de toekomst
 • Biodiversiteit vergroten
 • Bewustwording van natuur op ons eiland