Trots en dankbaar.

Dat waren wij na de verkiezingsuitslag van 21 maart 2018. Verdubbeld in zetels maar liefst! Tegelijkertijd kwam ook het besef dat deze verdubbeling een grote verantwoording met zich mee brengt

Juist om dit besef van verantwoording gingen we niet over 1 nacht ijs met de formatievorming. Met behulp van een informateur werd met alle partijen het gesprek aangegaan. Na al deze gesprekken, terugkoppeling en een tweede gespreksronde kwam de voor ons best mogelijke coalitie met SGP en CDA naar voren. Unaniem, gesteund door alle partijen, werd deze coalitie aangenomen.

Inmiddels een half jaar verder. De eerste begrotingsbehandeling en algemene beschouwingen als coalitie partij. Maar wat we al vanaf het begin van deze raadsperiode naar voren brengen: we doen het samen!

Daartoe hebben we ook gezamenlijk het koersdocument opgesteld. Een koersdocument, welke gezien moet worden als de basis om samen te komen tot een integrale samenhangende brede visie op de toekomst van het eiland, op alle gebieden!

Tijdens de algemene beschouwingen vorig jaar gaf NBB immers aan. “Het is nodig een visie te hebben waar je met je gemeente heen wilt. Wel deze visie graag samen vormgeven, samen met de raad, samen met het college en vooral samen met onze burgers.”

De eerste stap is nu dus gezet; het koersdocument. De volgende stappen zullen vorm krijgen in de komende maanden.

Binnen afzienbare tijd zullen er gesprekken plaatsvinden in alle dorpskernen, met burgers, ondernemers, verenigingen en instellingen. Waarbij de vraagstelling zal zijn: “Hoe ziet u uw ideale Noord-Beveland over pakweg 20 jaar?

Door dit in kaart te brengen, hierover de discussie aan te gaan, zal er een integrale samenhangende brede visie op de toekomst van het eiland, op alle gebieden opgesteld kunnen worden en hiermee kan het beleid van Noord-Beveland gevormd en dus gestuurd worden. Deze visie is ook nodig voor het omgevingsplan welke onze gemeente klaar moet hebben in 2019.

In het omgevingsplan moet de raad immers de regels voor de fysieke leefomgeving van zijn burgers vastleggen. Dan is het essentieel om ook te weten wat onze burger belangrijk vindt.

 

 

Maar wat vindt NBB belangrijk voor Noord-Beveland?

We staan voor grote uitdagingen de komende jaren. De energie transitie, de klimaat adaptatie, aanpassingen in onze leefomgeving door veranderingen van inwonerssamenstelling, vraag naar een ander soort toerisme, alternatieve landbouw als ook innovaties op het gebied van landbouw, bewust omgaan met het natuur op ons eiland.

Maar ook het bewustzijn van onze inwoners is aan het veranderen. Mensen zijn mondiger, willen waar voor hun geld en meepraten. Wat dat betreft ook voor de politiek een uitdaging.

Wat NBB betreft zetten we verder in op de verduurzaming van en op ons eiland. Zetten we in op stimulering en beloning. Waarom elke week je afvalbak aan de weg voor een bepaald bedrag?. Stimuleer gescheiden afval. Beloon de burger als de bak minder vaak aan de weg wordt gezet. Kijken we naar de rest van Nederland dan blijft Noord-Beveland ver achter met het scheiden van het afval. Dit kan en moet ook veel beter! NBB gaat mee in het verhogen van de afvalheffing mits we daarvoor wel actie maken van het beter scheiden van ons afval. Kan de wethouder inzicht geven in wat mogelijk is binnen onze Gemeente?

De energie transitie is een gegeven waar iedereen mee te maken krijgt. We moeten naar overstappen naar duurzame energiebronnen. De fossiele brandstoffen  raken langzaam uitgeput en het klimaat verandert met name door de CO2 uitstoot!

We kunnen wel roepen; “Het mag onze burger niets kosten”, maar we moeten wel reëel zijn. Onze gemeente kan niet alles betalen. Wel mag ook hier beloond worden als onze burger de eerste stappen zet op het terrein van isolatie en verduurzaming. De subsidiepot verduurzaming moet gevuld blijven alhoewel we wel eens kritisch mogen zijn  t.o.v. houtrook uit de palletkachels. Zoals toegezegd komt er een onderzoek en zal daarna de subsidie op deze kachels opnieuw bekeken worden.

NBB ziet graag dat Noord-Beveland mee gaat in coöperaties windenergie en zonne-energie. Waar we kunnen moeten we alle burgers de mogelijkheid geven om hierin te anticiperen.

We zijn al goede stappen aan het maken in de klimaatadaptatie. Het is een gegeven dat de klimaatverandering ongekend snel gaat. En deze klimaatverandering kan de mens en de natuur waarschijnlijk niet bijhouden. Het is echt 5 voor 12.

We denken goed na over onze rioolsystemen, welke toekomstbestendig moeten zijn. Daarom kan NBB instemmen met de verhoging van de rioolheffing. Het is immers van groot belang dat onze riolering het regenwater aan kan in tijden van extreme regenbuien. Maar ook hier moet gelden: stimuleer en beloon.

NBB wil hier dan wat tegenover stellen. Stimuleer de mensen om de tegels uit hun tuin te halen. Geef bijvoorbeeld korting (bij ondernemers op ons eiland) op groen in de tuin. Kan er gekeken worden of dit mogelijk is binnen onze gemeente en dan deze maatregel koppelen aan de rioolheffingen welke opgebracht worden door onze burgers?

Ook wil NBB kijken of we de boeren kunnen helpen ten tijden van droogte zoals  afgelopen zomer aan den lijve werd ondervonden. Creëer bijvoorbeeld zoet water bekkens (eventueel met zonnepanelen hier boven), denk na over nieuwe teelt welke beter groeit ten tijden van droogte. We weten dat de gesprekken inmiddels zijn opgestart met onze boeren, met ZLTO. Kan de wethouder hier een inkijkje in geven?

Steek verder in op de vergroening van ons eiland. Maak ons eiland met recht toekomstbestendig. NBB is blij met de 20 km gekleurde akkerranden welke worden ingezaaid de komende jaren. Mooi om te zien, en belangrijk voor de biodiversiteit. Ook krijgen we een Tiny forest maar zou het misschien mogelijk zijn om ook een voedselbos te creëren. Plek genoeg en zo draagt Noord-Beveland weer extra bij aan de vergroening maar ook aan burgerparticipatie, want een voedselbos creëer je samen. Een voedselbos kan bijdragen aan saamhorigheid, een plek worden om samen te komen en gebruikt worden voor educatie, cursussen etc.

Burgerparticipatie! Het gaat steeds meer leven in onze gemeente. De dorpsraden zijn actiever, de bewoners komen met initiatieven, de burger wil meer betrokken zijn bij wat er in zijn buurt gebeurd!

Dit vraagt om een ander soort samenwerking met de gemeente. NBB wil hier graag verder op borduren. Laten we dit meenemen in de toekomstvisie welke we immers gaan vaststellen samen met onder andere onze burgers.

NBB wil ook aandacht vragen voor starters. Zij zijn overduidelijk de groep met de slechtste kaarten op de nu krappe huizenmarkt. Er is niets betaalbaars voor hen te kopen of te huren. Buiten de starters komen ook andere groepen steeds lastiger aan een woning. Huishoudens bestaan tegenwoordig steeds meer uit 1,2 en 3 personen. Zij hebben vaak géén behoefte aan een huis met 3 slaapkamers. Zaak is om gepast te bouwen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de levensloopbestendige woningen. Singels worden nu ook nog wel in een seniorenwoning geplaatst. Ook voor hen moeten woningen komen. Niet alleen seniorenwoningen. NBB zou dan ook graag zien dat er bijv. boven de centrumplannen in Wissenkerke appartementen gerealiseerd kunnen worden. En wellicht is de “oude School”-locatie in Kortgene hier ook geschikt voor. Zowel huur- als koopwoningen. Graag gaan wij het gesprek aan met RWS, projectontwikkelaars en particuliere initiatiefnemers. Weet de wethouder hoe het staat met eventuele initiatieven in deze richting?

Dan de toekomst voor het toerisme. Laten we er voor waken dat we ons eiland niet vol laten bouwen! We zijn net na de verkiezingen opgeschrikt door Watervillage Roompot. NBB wil alleen nog meewerken als het iets nieuws is, als het een ander soort toerisme brengt. Alle nieuwe (toeristische) bouwplannen moeten goed getoetst worden. Zijn ze vernieuwd genoeg? Is dit wat toeristen willen? Is dit wat de burgers willen? Wel moeten we goed in de gaten houden dat toerisme onze grootste bron van inkomen is en dat door de toerisme op het eiland diverse ondernemers kunnen bestaan en dat er meerdere voorzieningen, denk aan het nieuwe fietspad, nooit gerealiseerd hadden kunnen worden als we géén toeristen hadden gehad. De balans tussen toerisme en de leefbaarheid van onze burgers moet nooit vergeten worden en altijd worden getoetst aan de nieuwe plannen. NBB is van mening dat Noord-Beveland al aardig vol is maar we moeten het niet op slot zetten.

NBB heeft een amendement klaar liggen om de toeristenbelasting voor 2020 meer te verhogen dan de 5 cent welke nu wordt voorgesteld. Wij zijn van mening dat we dit kunnen vragen, Noord-beveland heeft meer dan genoeg te bieden! Maar na gesprekken met de andere politieke partijen, burgers en ondernemers dienen we het amendement nu niet in. We gaan komend jaar eerst het gesprek aan met onze burgers, gaan vervolgens het beleid vorm geven en kunnen dan volgend jaar met de gekozen beleidsvorm de discussie opnieuw aan gaan inzake de heffingen.

NBB wil in ieder geval met het beleid verder inzetten op het verbeteren van de aanblik van onze openbare buitenruimte. Een woon- en leefomgeving die schoon, heel, veilig en groen is verhoogt het veiligheidsgevoel en stemt de mensen vrolijk. Onze burgers en onze toeristen.

Concluderend:

Kijkend naar onze financiën zullen we dit jaar de lokale lasten iets moeten verhogen. Maar zet daar wel stimulering en beloning tegenover. We schreven in ons verkiezingsprogramma: stijging van de lokale lasten tot het uiterste beperken maar kunnen op dit moment niet anders want we schreven ook dat NBB een gezond financieel beleid voor ogen staat. En we hebben investeringen toegezegd voor 2019: voetbalveld Colijnsplaat, rondom plannen Kamperland, project Rondom de Pomp.

En komende jaren komt er financieel veel op ons af. We moeten rekening houden met de energietransitie, de klimaat adaptatie en het sociaal domein is een zorgenkind. Den Haag wilde graag overheidstaken overhevelen naar de Gemeenten maar hierdoor staat alles wel onder druk! De decentralisatie kost onze gemeente veel geld, de reserve sociaal domein moet nu al aangesproken worden.

Ook staat de laatste fase van Rondom Kamperland en de vissershaven Colijnsplaat nog niet in de investeringsplanning voor de komende jaren.

We zijn een financieel gezonde Gemeente met voldoende reserves. Laten we komend jaar samen het beleid ontwikkelen vooral inzetten op verdere investeringen voor de woon- en leefomgeving van onze inwoners.

Vanaf deze plaats wil ik onze griffier, de raad, het college en onze ambtenaren bedanken voor de samenwerking in het afgelopen jaar en NBB kijkt vol goede moed naar 2019.