“Hoe ziet Noord-Beveland eruit in 2030?”

Dit was de vraag tijdens het vorm geven van de Toekomstvisie voor Noord-Beveland. De opgestelde Toekomstvisie laat 4 ambities zien en daar moeten we mee aan de slag.

1. Vitale kernen in een vitale Gemeente

We willen op ons eiland goed onderwijs. Het aantal kinderen loopt terug maar het voortbestaan van onze 4 basisscholen is niet in het geding en ook de kwaliteit is op pijl. Er wordt steeds meer samengewerkt met de kinderopvang zodat we binnen een aantal jaar van integrale centra kunnen spreken en de opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar gewaarborgd is. NBB staat hier achter en wil blijven investeren in onze scholen.

We kiezen dit jaar voor het eerst een kinderburgemeester. Zo laten we als Gemeente zien dat we open staan voor ideëen vanuit onze jeugd en ze een kans geven deze uit te voeren. Daarom steunen we ook initiatieven vanuit de Jongerenraad maar willen echt meer aandacht voor de jeugd van pakweg 14 t/m 18. Zoek ze op, vraag wat zij belangrijk vinden en laat ze mede organiseren.

We willen goed openbaar vervoer om de bereikbaarheid van ons eiland te waarborgen en dat is een uitdaging. Samen met de jongerenraad en Connexion probeert onze OV-commissie het optimale te bereiken voor ons eiland. In december past de NS de dienstregeling aan en ligt bij Connexion de taak om het busvervoer goed aan te laten sluiten. In goed overleg wordt nu een route bepaald met zo min mogelijk consequenties voor de opstappers. 

Voldoende oplaadpunten voor fietsen en auto’s zien we ook graag, en we vragen  aandacht voor een pilot inzake een deelauto.

In vitale kernen moet het goed wonen zijn. Afgelopen jaar hebben wij ons, als NBB, extra ingezet voor de starter op ons eiland, zo heeft het college toegezegd dat er geen nee word gezegd tegen starters leningen. 

Onze motie met betrekking tot Tiny houses is unaniem aangenomen. Er wordt  onderzoek gedaan naar de realisatie van Tiny houses op Noord-Beveland. Wij denken dat er behoefte is aan compact, circulair bouwen en stellen als eis dat deze voor permanente bewoning zijn. 

De regionale woonvisie is vastgesteld. Kijkend naar Noord-Beveland kunnen we tevreden zijn. Er zijn voldoende aandachtspunten en passend bouwen wordt de norm. We willen een vitale woningmarkt en een goede doorstroming is hiervoor essentieel

Om vitale kernen te behouden moeten we ook blijven investeren in de kernen en het buitengebied. Daarom zijn wij als NBB blij met Rondom Geersdijk en Rondom Kats in de begroting. Ook de kleine kernen doen er toe! 

In een vitale Gemeente is goede zorg belangrijk. In 2015 heeft de regering besloten diverse taken voor wat betreft het sociaal domein op het bordje van de gemeenten te leggen. Een bijna onmogelijke taak, waarbij we dan ook de samenwerking met de andere Zeeuwse gemeenten hebben gezocht. Vanuit Den Haag komt er geld om deze taken uit te voeren maar dat blijkt onvoldoende en telkens als we denken dat we redelijk op pad zijn, veranderd het beleid weer. 

Vooral de jeugdzorg baart ons zorgen. Er ontstaan wachtlijsten, de Vliethoeve wordt gesloten en er moet veel geld bij om de nodige zorg te blijven waarborgen. Onze financiële reserve voor het sociaal domein moet flink aangesproken worden en raakt snel op. We hebben als raad afgesproken dat onze burger hier nooit de dupe van mag worden. Een mooi en helder standpunt maar wat doen we als onze reserve op is? Vullen we de reserve aan vanuit de algemene reserve of gaan we tornen aan onze ruime voorzieningen? Er zullen keuzes gemaakt moeten worden en daarom vragen wij het college in het eerste half jaar van 2020 met een voorstel te komen.

2. Bruisende en bedrijvige gemeente

De agrarische sector zal moeten investeren in klimaatadaptatie; creëren van zoetwaterbekkens, telen van zoutbestendige teelten etc. Daar zal de Gemeente in moeten faciliteren. Ook wil NBB het inzaaien van de akkerranden verder uitrollen. Betrek ook ons eigen openbaar groen bij de klimaatadaptatie en het vergroten van de biodiversiteit. Maak deze klaar voor de toekomst. Wees creatief en betrek de burgers erbij. 

Wij willen graag aandacht voor het lokale product, het bekend maken bij de consument en het creëren van het bewustzijn hoe goed het is lokaal te kopen, voor de boer zelf maar ook voor het milieu.

Alle bestaande voorzieningen aantrekkelijk houden voor zowel toeristen als burgers is belangrijk. Daarom moeten we kritisch kijken of alles nog voldoet aan de huidige tijd en daarbij is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de wensen van zowel de toeristen als onze burgers; de voorzieningen zijn immers voor beiden. 

De infrastructuur in onze parken zou op sommige plekken echt verbeterd kunnen worden, evenals de oevers van het Veerse Meer en bepaalde recreatieplekken. Een mooi voorbeeld is de revitalisering van de Banjaard; immers het schoonste strand van Nederland verdiend een mooi gebied er omheen. 

Het vernieuwen van de bestaande vakantieparken naar parken voor kwalitatief hoogwaardige verblijfsrecreatie ondersteunen wij maar er moet wel ten alle tijden ruimte zijn voor onze burger of specifieke doelgroepen. En bij eventuele uitbreiding moet er altijd sprake zijn van kwaliteitsverbetering binnen het landschap. 

Graag zien wij een (onderhouds-)plan waarin we inzicht krijgen in de investeringen welke nodig zouden zijn, op recreatief gebied maar ook voor het openbaar groen.

3. Open en klimaatneutraal eiland

Met het klimaatakkoord van Parijs hebben we er als gemeente een aantal beleidsdoelen bij gekregen. We zijn op de goede weg. De windmolens op ons eiland dragen daar aan bij evenals de zonnepanelen op de daken die met subsidie van de gemeente aangeschaft kunnen worden. Laten we eerst alle geschikte daken voorzien van zonnepanelen en pas dan praten over een solarpark met burgerparticipatie en dan niet op primaire landbouwgrond. 

Een grote verantwoordelijkheid ligt ook bij de burger, bewustwording is hierin het toverwoord. Enkele vragen die je je zou kunnen stellen zijn: Is mijn huis wel goed geïsoleerd? Is die plastic verpakking rondom mijn boodschappen echt nodig? De gemeente moet samen met de burger de energietransitie omarmen. Iedereen zal er flink voor beloond worden, namelijk een schonere en betere toekomst voor ons, onze kinderen en volgende generaties.

4. Regie over eigen eiland

We moeten blijven communiceren, met onze burgers maar ook binnen de Gemeenschappelijke regelingen.

Er moet een duidelijk participatieplan komen waarin we ons beleid uitstippelen naar de toekomst toe en we moeten ten alle tijden open, transparant en toegankelijk blijven naar onze burgers en ondernemers. 

Kijkend naar onze financiën zien we dat er een positief signaal gegeven wordt. In plaats van de algemene reserve te houden zoals deze is gaan we er geld uithalen. Dit om de Toekomstvisie vorm te geven, dus om kernen toekomstbestendig te maken en de burgerparticipatie verder uit te rollen.

In ons verkiezingsprogramma staat dat we een stijging van de lokale lasten tot het uiterste willen beperken. Alleen de OZB en woonforensenbelasting verhogen conform de inflatie is voldoende voor een sluitende begroting. Meerjarig begroot zien we wel verhogingen van de belastingen maar dit kan volgend jaar zomaar anders zijn want er komen veranderingen op ons af inzake het Gemeentefonds.

De toeristenbelasting daarentegen zien wij de komende jaren echter wel graag verhoogd worden tot een reëel bedrag. De riool- en afvalheffing is immers al € 1,07 per persoon per dag en de kwaliteit van de voorzieningen voor de toerist nemen toe, denk bijvoorbeeld aan de revitalisatie van het Banjaard gebied, de fietspaden. Laten we dit mede door de toerist betalen of alleen door onze burger?  

NBB is blij met de voorliggende begroting zonder bezuinigingen te moeten doorvoeren. We staan er als gemeente financieel goed voor, kunnen investeren en daar mogen we met z’n allen trots op zijn.  

Vanaf deze plaats bedanken wij een ieder in dit Gemeentehuis voor de samenwerking in het afgelopen jaar en kijken we vol goede moed uit naar 2020.

 

Noord-Bevelands Belang

Marcel Verwei, Koen van der Klooster, Ellen van der Klooster en Yvonne Maas