Op 25 februari 2021 is de overeenkomst voor de bouw van een 2e appartementen complex op Parc Ganuenta te Colijnsplaat in de Gemeenteraad behandeld. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders is om in te stemmen met en geen wensen en bedenkingen in te brengen over de te tekenen overeenkomst. NBB kan zich niet vinden in het voorstel om meerdere redenen.

In 2007 is de realisatieovereenkomst van Parc Ganuenta afgesloten. Er wordt langzaam een Zeeuws dorp opgebouwd, bewust op deze B locatie. De ondernemer heeft met recht een lange adem waarvoor onze complimenten.

In 2008 is het bestemmingsplan voor de Paardekuub, het gebied waarin Parc Ganuenta ligt, vastgesteld. De maximale nokhoogte is daarin vastgesteld op 10 meter. Dit complex gaat naar een nokhoogte van 16,8 meter + NAP en is dus in strijd met het geldende bestemmingsplan. Wat ons betreft geldt een bestemmingsplan totdat een ander bestemmingsplan officieel is vastgesteld.

Bij de ontwikkeling van Ganuenta is bewust gekozen voor binding met Colijnsplaat. Parc Ganuenta heeft zeer zeker een toegevoegde waarde voor de (leef)omgeving maar dat is nu al, daar gaat zo’n hoog gebouw echt niet veel meer aan toevoegen. Integendeel, doordat het nieuwe complex flink boven de dijk uitkomt zal het zicht voorgoed veranderen. Niet alleen voor de mede-eigenaren van het Parc maar ook voor de bevolking die flaneert op de dijk of het strand.

De Oosterscheldevisie doet aanbevelingen en is geen toetsingskader, maar deze visie heeft wel gediend als uitgangspunt voor de vormgeving van het huidige recreatiedorp. Het gebouw wordt beschreven als “een zichtbare marker in de omgeving”, de impact op de omgeving is groot. Verder is de beoogde ontwikkeling van het 2e appartementengebouw niet voorzien in de natuurgebieden rondom het park.

In het voorstel staat te lezen dat er overeenstemming is bereikt met de initiatiefnemer, maar de beoogde ontwikkeling is wel voorzien op grond waar sprake is van meerdere eigenaren. De Raad heeft meerdere brieven van mede-eigenaren ontvangen die er op wijzen dat de ontwikkeling van het 2e appartementen complex in strijd is met gemaakte afspraken met deze eigenaren.

En tot slot: er is voor het tekenen van de overeenkomst geen ruggenspraak of overleg geweest met de bevolking of de dorpsraad van Colijnsplaat. En dat is formeel ook niet noodzakelijk om tot deze overeenkomst te komen. Eerst een presentatie aan de raad dan openbaar naar dorpsraad en burgers. De initiatiefnemer had het overleg met omstanders, wat ons betreft, in de geest van burgerparticipatie moeten doen.

Kortom NBB heeft te veel bedenkingen om in te stemmen met het tekenen van de overeenkomst. Het voorstel is echter wel goedgekeurd met 7 stemmen voor (BEN, CDA, SGP, VVD) en 6 stemmen tegen (D66, NBB, PvdA). Het plan gaat nu de procedure in dus zodra deze bekend gemaakt wordt kunnen zienswijzen ingediend worden.