In het najaar van 2019 is de Startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer vastgesteld door alle gemeenteraden rondom het Veerse Meer. Dit was noodzakelijk omdat de huidige Gebiedsvisie uit 2003 verjaard is. De nieuwe gebiedsvisie wordt in 2 fases opgesteld waarbij de 4 gemeentes rondom het Veerse Meer en de Provincie gelijkwaardig deelnemers zijn. Er is een intensief traject doorlopen waarbij nadrukkelijk de maatschappelijke gevoelens zijn gepolst. Meerdere sessies met stakeholders van allerlei invalshoeken hebben tot een breed gedragen concept visie geleid. De breed gedragen mening is:

“Wees terughoudend met verder bouwen langs de oevers en in de zichtlijnen vanaf het Veerse Meer. Bouwen en uitbreiden aansluitend in bebouwd gebied. Let op de hoogte en uniciteit van nieuw te bouwen ontwikkelingen. Gedane rechten moeten gerespecteerd worden. Stel restricties in en borg de naleving ervan. Gebieden die speciale aandacht nodig hebben vragen om een integrale afweging bij ingrepen. Beschermingsgebieden zijn het waard met strengere restricties gekoesterd te worden om zo de authentieke uitstraling van het gebied te borgen voor de toekomst. Respecteer de rechten van (agrarische) bedrijven, blokkeer hun toekomstperspectief niet.”

Nu ligt er een rapport Gebiedsvisie Veerse Meer Fase 1 en deze wordt vastgesteld door de gemeenteraden alvorens verder te gaan met fase 2. Tussen fase 1 en fase 2 wordt gehandeld conform het beschreven overgangsbeleid en worden geen nieuwe initiatieven in procedure gebracht. Voor de specifieke aandachtsgebieden komt via een participatief traject een integrale visie en hier moeten nieuwe initiatieven aan getoetst worden.

Wat wil NBB:

  • Net als met de Kustvisie willen we het Veerse Meer beschermen;
  • We willen alleen initiatieven toelaten in bestaand bebouwd (recreatief) gebied mits ze eco-toerisme voorstaan en het een uniek concept is;
  • We willen het liefst geen hoogbouw en gaan graag de discussie aan hoe hoog nog wenselijk is;
  • NBB wil veel aandacht en bescherming voor het kwetsbare gebied tussen de Veerse dam en de Schotsman. Deze bescherming is nodig door verzilting en verdroging van dit gebied. Zeldzame orchideeën verdwijnen en de aanwezige zoetwaterbel is langzaam aan het verzilten;
  • Ook de kustlijn na de Goudplaat richting Kortgene moet blijvende aandacht krijgen en natuurlijk ingericht worden.

Deze punten zijn ingebracht bij de consultatie ten behoeve van fase 1.

Reactie van de Provincie op deze punten:

“ ( inzake Schotsman) Dit gebied is onderdeel van het Natuur Netwerk Zeeland en wordt vanuit het Natuurbeheerplan Zeeland beschermd.

De zoetwaterbellen of zoetwatervoorraden in de ondergrond worden beschermd via de provinciale Omgevingsvisie en de Keur van waterschap Scheldestromen. Ruimtelijke ontwikkelingen mogen niet leiden tot een negatieve invloed op deze zoetwatervoorraden. Het waterschap en de provincie letten bij het beoordelen van ruimtelijke ontwikkelingen op de effecten voor de zoetwatervoorraden. Het waterschap doet dit via het instrument van de watertoets en samen met de provincie via het overleg voorafgaand aan de formele planprocedure.

Klimaatverandering en autonome veranderingen zoals zeespiegelstijging kunnen op de langere termijn leiden tot verzilting van het achterland. Zoetwatervoorraden worden daarom zoveel mogelijk in stand gehouden. Ook worden inmiddels initiatieven ontwikkeld en uitgeprobeerd om zoet hemelwater op te slaan in de ondergrond voor gebruik later.

Rijkswaterstaat is volop bezig met monitoring van de waterkwaliteit. De ambities om in het Veerse Meer te werken aan verbetering van de kwaliteit van het zoute water laat onverlet dat de gekozen aanpak rekening houdt met de aanwezige zoetwatervoorraden in het gebied. Daarvoor geldt dat het provinciale beleid wordt gevolgd om deze voorraden zo veel als mogelijk in stand te houden.

“ ( inzake kustlijn Kamperland/Kortgene) Dit gebied valt onder ‘resterend gebied’ en is dus niet als aandachts- of beschermingsgebied geduid. Het biedt geen ruimte voor ontwikkelingen met uitzondering van regulier onderhoud en beheer op land, kwaliteitsbijdragen aan de publieke (recreatieve) infrastructuur, natuur/bebossing en cultuurhistorisch waardevolle plekken. Dergelijke inrichting wordt door de visie niet uitgesloten, met de kanttekening dat een deel van de oever grenst aan landbouwgronden en deel aan het fiets/wandelpad en oude zeedijk. Dat beperkt de mogelijkheden voor ruimtelijke ingrepen.

Wat zijn nu de vervolgstappen om te komen tot Fase 2?

Donderdag 18 juni is in een informatieve raad de visie fase 1 besproken binnen onze raad en deze wordt vastgesteld op 9 juli. Daarna worden de kaders vastgesteld in Fase 2. De aandachtsgebieden zullen verder ingekleurd worden evenals de bescherming van de oevers, natuur en waterkwaliteit.

NBB heeft aangegeven de discussie aan te willen gaan over de toegestane hoogbouw, met college en raad. Dat staat immers ook voor Fase 2 gepland.

Voor de vaststelling van Fase 2 zullen er weer avonden georganiseerd worden voor de burgers. NBB heeft gevraagd of ook de raad daarin een actieve rol kan spelen door stellingen in te brengen. Dat kan en we zullen hier ook gebruik van maken.

Op dit moment is er veel onrust rondom het Veerse Meer. Met de Zeeuwse Lagune in ons achterhoofd snappen we de onrust. Er staan veel plannen al op de rol. Zeker aan onze overkant van het Veerse Meer. Grootschalige nieuwe recreatieparken met waterpark, glijbanen en wat al niet meer.

Op ons eigen eiland zal het behoudend zijn. De aandachtsgebieden zijn de Schotsman, waar al gewerkt wordt aan vernieuwing en verduurzaming, de Felixkade, waar momenteel volgens het huidige bestemmingsplan gebouwd wordt en de Paardekreek, waar verduurzaming reeds in gang gezet is evenals de procedure voor de waterhuisjes. NBB is voorstander van deze waterhuisjes aangezien ze uniek zijn en circulair gebouwd worden, binnen de camping.

U kunt de Besluitsvormingsnotitie Fase 1 downloaden van de website van de gemeente Noord Beveland. Na de vaststelling van Fase 2 zullen nieuwe initiatieven altijd worden getoetst aan de Veerse Meer Visie, maar ook nog worden beoordeeld door de gemeenteraad.